Обща информация

Какъв е пътят на всеки, който бяга от войната, за да може бързо и лесно да се възползва от възможността за помощ и услуги от държавата?

 

За облекчаване на ситуацията в България е одобрена процедура за незабавно получаване на статут на временна закрила, която се предоставя на гражданите на Украйна на границата, след съответната проверка от граничните служби.

 

Регистрацията за временна закрила не ограничава хората, бягащи от войната в Украйна, да напускат територията на България по всяко време, нито ги лишава от предишно гражданство (украинско или друго).

 

Така всеки, който влезе в България, трябва да реши дали иска да избере една от следните опции:

 

  • Да пребивава на територията на България при безвизов режим с украински документ, както следва: украински документ за самоличност, паспорт, акт за раждане, други;
  • За кандидатстване и регистрация за временна закрила на следните точки
  • За кандидатстване за международна закрила – това става с мобилните екипи в Държавната агенция за бежанците (ДАБ)

Временна закрила

 

Временна закрила се предоставя за срок от 1 година. От момента на получаването му гражданите имат следните права:

 

 • достъп до здравеопазване – Спешна помощ; право на ваксинация по специално изготвен имунизационен календар за деца, съобразен с този на Украйна (ваксинации се правят във всяка РЗИ); равни права с българските граждани на достъп до медицинска помощ, ако са от уязвими групи; здравен контрол и превенция;
 • достъп до образование – всички деца имат достъп до училище и детски градини в края на цикъла на ваксинация по българския календар. Регистрацията става в съответното РУО на МОН. Извършва се индивидуална оценка на образователните потребности при записване в съответното училище/детска градина;
 • достъп до пазар на труда – без допълнителни разрешителни, освен за лицензирани професии, които изискват привеждане в съответствие с националните изисквания; достъп до услугите на Бюрата по труда – информация за работа, насочване и други;
 • възможност да отворите своя собствена банкова сметка;
 • достъп до правна помощ;
 • един път социално подпомагане в размер на 375 лв., която се дава на всяко лице от рисковата група;
 • личен номер на чужденец;

Места за регистрация за временна закрила

•    най-близката областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР);
•    Столична дирекция на Вътрешните работи (СДВР) – за гр. София;
•    районните управления, където служители на МВР извършват регистрацията.

Адресна регистрация в МВР

 

По закон всеки чужденец, който влиза в България, трябва да се регистрира в РПУ по местоживеене в рамките на 3 дни. Законът обаче не налага никакви ограничения за адресна регистрация дори след изтичането на тези 3 дни.

Ако човек отсяда в хотела, адресната му регистрация се извършва от администрацията на хотела и лицето не трябва да прави нищо допълнително.

Ако човек живее в частна къща – под наем, или с приятели / роднини – наемодателят трябва да направи адресна регистрация. За целта собственикът на жилището, заедно с настанените от него лица, трябва да подаде молба в полицията и да притежава документ за собственост върху недвижим имот (нотариален акт). Ако собственикът не може да се свърже с полицията, той може да подпише и нотариално завери декларацията (формулярът за декларация може да се изтегли от тук ). С тази декларация и копие от документа за право на собственост върху недвижим имот лицата, живеещи в къщата му, могат да се обърнат към полицията и да направят своя адресна регистрация.

Полицията издава адресна карта на чужденец. Адресната регистрация може да се променя по същата процедура неограничен брой пъти при смяна на местожителството. При смяна на адреса е препоръчително да занесете старата адресна карта в полицията.

Важни контакти

 

Гореща линия: 02 90 55 555

 

Кризисна линия на Министерството на външните работи
телефон:+35929482404
crisis@mfa.bg

 

Посолство на Украйна в България

Гореща линия на Посолството на Украйна в България – +359 878 015 102
Работно време: ВСЕКИ ДЕН ОТ 9 ДО 21 ЧАСА

Каква е разликата между временната закрила и международната закрила

 

Временната закрила е групова закрила. Предоставя се на колективен принцип – за всички лица, които идват от определена държава, ако има масово бягство на хора от тази страна в резултат на гражданска или международна война.

 

Директивата на ЕС за временна закрила (чл. 19) упълномощава всяка държава-членка да предвиди в националното си законодателство дали, ако бежанецът вече е под временна закрила, той или тя може също да кандидатства за индивидуална оценка на случая, за да получи международна закрила в формата на индивидуална закрила – бежански или хуманитарен статут.

 

В България не е възможно лицата под временна закрила да имат паралелна процедура за индивидуална оценка на техния случай за международна закрила (статус на бежанец или хуманитарен статут). Това правило е въведено в българското законодателство – чл.68, ал.1, ал.2 от Закона за убежището и бежанците.

 

От 14 март 2022 г., датата на публикуване на Решение № 144 на Министерския съвет на Република България за предоставяне на временна закрила на лица, разселени от войната в Украйна, то влиза в сила и автоматично обхваща всички украински бежанци, пристигащи или оставайки в България.

 

За да се възползват от тази закрила, бежанците от Украйна трябва да кандидатстват за регистрация пред българските власти и да получат документ (регистрационна карта), потвърждаващ, че са лица с временна закрила. С помощта на този документ те ще могат да се легитимират като лица под временна закрила пред всички държавни органи, физически и юридически лица и да упражняват признатите от закона права.

За да подпомогне бежанците от Украйна, правителството създаде организация за регистриране и издаване на документи на украинските бежанци, така че това да може да става не само в териториалните служби на Държавната агенция за бежанците, но и пред полицейските органи на мястото на пребиваване.

 

 

С Решение № 95 от 1 февруари 2023 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила на украинските граждани до 4 март 2024 г. Приетото решение е в съответствие с Решението на Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила.

 

С Решение – № 96, касаещо утвърждаването на образците на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, срокът на валидност на регистрационните карти на чужденците с предоставена временна закрила, изтичащ до 24 февруари 2023 г., се удължава до 31 март 2023 г.

 

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук