Социално подпомагане
1
Социални помощи

Ако имате статут на временна закрила можете да кандидатствате за отпускане на еднократна помощ.

 

Помощта е в размер до 375 лв. и се отпуска на семейство (едночленно или с повече членове).

 

Свържете се с дирекция „Социално подпомагане“ по адреса на пребиваване (напр. хотел). Адрес, телефон за връзка и имейл на дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене можете да намерите на следния линк:
https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

 

Трябва да представите за справка Регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила, Вашият личен документ от държава по произход и Адресна карта на чужденец (издадена Ви от Дирекция „Миграция“ към Районното управление на Министерството на вътрешните работи или от хотела, в които пребивавате). Документите се представят за справка.Попълва се заявление, в което се декларират данни за Вас и членовете на семейството Ви.

 

В срок до 27 дни след подаване на заявлението ще бъдете уведомен дали Ви е отпусната еднократната помощ.

 

Отпусната помощ можете да получите в пощенски клон, обслужващ адреса, на който живеете, или по лична българска банкова сметка.

 

Ако сте настанен в хотел и разходите за престоя Ви там се заплащат от българската държава, няма пречка да кандидатствате и за отпускане на еднократна социална помощ.

 

За да можете да ползвате услугите на Агенцията за социално подпомагане Вие трябва да:

 • имате валиден документ за самоличност, издаден от българските власти
 • имате регистрация по настоящ адрес от общинската администрация в населеното място, в което сте се установили
 • да се обърнете към Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес

 

Категории

Трябва да имате предоставен статут на убежище, бежанец, хуманитарен статут, временна закрила, разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.

Ако имате двойно гражданство, едно от които е българско, можете да ползвате правата си на социална закрила като българските граждани.

Адрес, телефон за връзка и електронна поща на Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес можете да намерите на следния линк: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

 

Социални помощи

 • еднократна социална помощ в размер до 375 лв.;
 • еднократна социална помощ за издаване на лична карта;
 • месечна социална помощ;
 • целева помощ за отопление 
3
Социални услуги

В дирекция “Социално подпомагане”, при желание от Ваша страна, може да подадете заявление за ползване на социални услуги. В Дирекциите ще Ви бъде предоставена пълна информация за видовете подходящи социални услуги, реда и условията за ползването им.

Лицата бкоито поради здравословни и/или психични проблеми не могат по обективни причини да удостоверят настоящ адрес, се насочват от Дирекция Социално подпомагане по мястото на пребиваването им.

В случай, че заявите желание за ползване на социални услуги, следва:

 • Да подадете заявление в Дирекция “Социално подпомагане” по местопребиваване.
 • Своевременно ще Ви бъде изготвена Предварителна оценка на потребностите, с цел насочване към социална услуга.

Подходящи социални услуги по смисъла на българското законодателство, в които ще получите подкрепа са Кризисни центрове, Дневни центрове, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Центрове за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“ и Домове за възрастни хора.

 

Социалните услуги:

 • информиране и консултиране;
 • застъпничество и посредничество;
 • общностна работа;
 • терапия и рехабилитация;
 • обучение за придобиване на умения;
 • подкрепа за придобиване на трудови умения;
 • дневна грижа;
 • резидентна грижа;
 • осигуряване на подслон;
 • асистентска подкрепа

 

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук