Признаване на университетски дипломи и професионални квалификации
1
Признаване на университетски дипломи

Процедурата за признаване на университетски дипломи, издадени в страната на произход, зависи от целите, за които ще я използвате.

  • Ако желаете да продължите обучението си във висше учебно заведение, Академичният съвет на конкретния университет е този, който осъществява признаването на дипломата Ви.
  • Ако желаете да упражнявате нерегулирана професия (това са всички професии освен тези в сферата на архитектурата, инженерството, медицината, сигурността, правото, публичната администрация, транспорта и технологиите), е възможно да нямате нужда от признаване на дипломата. При нерегулираните професии признаването на диплома не е условие за започване на работа, но би могло да улесни достъпа до заетост. Необходимо е да се допитате до Вашия (потенциален) работодател дали такова признаване е необходимо.

При нерегулираните професии признаването се осъществява от Националния център за информация и документация. Трябва да внесете оригинал на дипломата си заедно с преведено от заклет преводач копие. Легализация на лица с бежански или хуманитарен статут, не се изисква.

 

Ако не разполагате с оригинал на диплома за висше образование, може да Ви бъде издадена Информационна карта за придобита образователна степен с цел улесняване достъпа до пазара на труда. Тя няма правно обвързващ характер и не може да се използва за продължаване на висше образование, но може да се признава от работодатели с цел заетост. Картата се издава от Националния център за информация и документация.

 

Регулирани професии

Ако желаете да упражнявате регулирана професия (в сферата на архитектурата, инженерството, медицината, сигурността, правото, публичната администрация, транспорта и технологиите), трябва да се обърнете към Националния център за информация и документация, който информира за отговорната институция за признаване на дипломата  (в зависимост от професията). Адресът е бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 52А, София, а уебсайтът www.nacid.bg.

2
Валидиране и признаване на професионални квалификации

Валидиране на професионални умения е процедура, чрез която се установява дали уменията на едно лице в конкретна професия отговарят на държавните образователни изисквания. Целта е улеснен достъп до професионално обучение и до пазара на труда.

 

Валидирането е възможно само за определен кръг от професии, които са включени в официален списък на професиите, приеман всяка година. Списъкът включва много професии в разнообразни професионални направления.

 

Валидирането може да се проведе в професионални училища, гимназии, художествени училища, спортни училища, професионални колежи, центрове за професионално обучение, в които се предоставя обучение по професията, която ще валидирате.

 

Въведени са образователни изисквания за кандидатите, като е необходимо те да имат диплома най-малко за четвърти клас или сертификат за успешно завършен курс по ограмотяване. Ако не разполагате с такива документи, първо трябва да валидирате образователно ниво по процедурата.

 

Признаване на професионални умения е признаване на правото за упражняване на конкретна професия на територията на България. Изисква се за регулираните професии (в сферата на архитектурата, инженерството, медицината, сигурността, правото, публичната администрация, транспорта и технологиите). Националният център за информаци и документация ще Ви информира за отговорната институция, от която зависи признаването (според конкретната професия).

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук