Признаване на завършен период на училищно образование

Признаването е официално писмено потвърждение за съответствие на завършен период, клас, етап, завършено училищно образование и придобита професионална квалификация в училище в чужда държава или в училище от Европейската училищна система с тези в училищното образование в Република България. Признаването на документи, издадени от училища в чужди държави, е процедура, при която за признаване на I до VI клас документи се подават до директора на избраното училище, а за VII до XII клас – в най-близкото Регионално управление на образованието (РУО) .

 

Документите за признаване на завършен клас, етап или степен са:

1. Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката;

2.Документ за училищно образование и/или професионална квалификация;

3. Документ, посочващ какви права дава документът по т. 2 за продължаващо образование, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;

4. В случай, че лицето желае да продължи обучението си в първи или втори гимназиален етап в българско училище – справка за изучаваните предмети с броя часове и оценките, ако не са вписани в документа по т. 2;

5.Превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач;

6. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в чуждестранно училище, когато лицето желае да признае класове от VIII до XII включително;

7. Документ за платена държавна такса – за документи, подадени в РДЕ.

Документите по т. 5 и 7 се представят в оригинал, а документите по т. 2, 3, 4 и 6 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

 

Признаването се извършва с цел:

  • достъп до образование в системата на предучилищното и училищното образование;
  • достъп до професионално обучение;
  • достъп до образование в системата на висшето образование;
  • улесняване на достъпа до пазара на труда.

 

Документите т. 2, 3 и 4 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и страната, в която са издадени или от Правилника за узаконяването. , заверки и преводи на документи и други книжа, утвърдени с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), с изключение на документи, издадени от училище в системата на европейските училища, които не са са легализирани, както и за лица, желаещи да признаят класове I до IV включително.

 

Документи на лица, търсещи или получаващи международна закрила, не могат да бъдат легализирани и заверени.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук