Записване в детска градина

Постъпването на децата за предучилищно образование се осъществява целогодишно. Записването, отписването и преместването в общинските детски градини се извършват съгласно наредба на общинския съвет, както и съгласно правилниците на училищата, в които се осъществява предучилищното образование. Директорите осигуряват приоритетно места за деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. Условията за записване в детска градина или училище се определят от всяка община и могат да бъдат намерени в сайта на съответната община.

 

Достъпът до детска градина или училище става след кандидатстване и класиране за място в детската градина. Може да се кандидатства по общи критерии, както и по социални критерии.

След успешно класиране детето може да бъде записано в детската градина или училището, като  родителят/настойникът/попечителят предостави на директора необходимите документи за записване в зависимост от Наредбата на съответната община. Документите включват са оригинал и копие на акта за раждане и документи за преминати медицински изследвания, които доказват, че детето не страда от заразни заболявания и е било ваксинирано в съответствие с Българския имунизационен календар.

 

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук