Непридружени деца

Влизането е разрешено на всички деца от Украйна, независимо дали са придружени от един от родителите или официален настойник или дали пътуват с други възрастни.

 

Ако детето е придружено от възрастен роднина, който не е родител или настойник / настойник, или друго лице, близко до семейството, на което детето е поверено от един от родителите или настойника / настойника, този възрастен трябва да докаже на българските власти, че детето му е поверено от родителите му чрез пълномощно от родителите. Подписът на един от родителите на пълномощното трябва да бъде нотариално заверен – в Украйна или в страната, където са родителите и където са подписали пълномощното.

 

Ако придружаващото лице няма пълномощно от родителите на детето, възможно е граничната полиция или полицейските служители в страната да се регистрират за временна закрила, може да поиска от придружаващото лице да подаде декларация за грижа за деца.

 

Приемът на територията на Република България е разрешен на непълнолетни пристигащи от Украйна, при наличието на документ за самоличност – паспорт, паспорт, лична карта или акт за раждане и всеки друг наличен документ за самоличност на детето, независимо дали детето е придружено от един от родителите, настойник или настойник по смисъла на българското законодателство.

 

Достъпът на непридружени деца до територията на Република България е осигурен с оглед на техните най-добри интереси и правото им да изискват и получават временна закрила в българската държава.

 

Граничните служители трябва да информират детето и придружаващия го възрастен за възможността незабавно да се регистрират за временна закрила в България на границата. Ако детето и придружаващото лице декларират желанието си да се регистрират, то трябва да бъде регистрирано незабавно и на детето се издава отделен документ – регистрационна карта на непридружен непълнолетен/непълнолетен чужденец, на когото е предоставена временна закрила.

 

Ако придружаващия детето  има пълномощно от родителите, служтиелите на границата или други полицейски служители трябва да го инструктират, че след като влезе и се установи на адреса на местоназначение, той или тя трябва да отиде в местния Отдел Закрила на детето на Агенцията за социално подпомагане възможно най-скоро, за да представи примерна декларация за, че той или тя иска да се грижи за детето, докато е в България .

 

Ако придружаващия детето няма пълномощно от родителите детето и не може да докаже, служителите на границата или олицията са задължени незабавно да уведомят Отдел Закрила на детето на Агенцията за социално подпомагане, че детето е без придружител.

 

Действия на Отдел Закрила на детето на Дирекция Социално подпомагане

 

В случай на подаване на декларация от придружителя на детето или получаване на съобщение от полицията до Дирекция Социално подпомагане за непридруженото се извършва проверка, проучване и оценка на ситуацията.

 

Когато Дирекция Социално поспомагане определи, че е в най-добрия интерес на детето да остане при придружаващия възрастен се издава заповед за настаняване на детето на адреса на придружаващия възрастен. Това решение трябва да бъде потвърдено от местния окръжен съд. След издаване на заповедта и връчване на копие на придружителя, той има право и задължение да представлява детето и, ако е необходимо, така че детето да може да се ползва от правата, гарантирани от закона за да посещава детска градина или училище, получавате безплатни медицински грижи и други.

 

Възможно е детето да е в България без придружител. Тази ситуация се случва и когато има придружаващ, но той не е съгласен да се грижи за детето, тъй като счита за невъзможно да се грижи, поради болест, старост, липса на финанси и други подобни причини. Друг възможен случай е, когато придружителят се съгласи да се грижи за детето, но Дирекция Социално подпомагане счита, че той не може да се грижи за детето (по причини като например болест, напреднала възраст и други), и следователно не може да бъде назначен за придружител, ако детето живее с него на общ адрес. В този случай се търси друг вид настаняване изяън семейството. Такова настаняване може да бъде в приемното семейство или в центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища и други подобни места за настаняване на деца, лишен от родителска грижа.

 

Ако детето има неизвестни или починали родители, след временната си закрила, Дирекция Социално подпомагане може да препоръча официалното назначаване на приемни родители като настойници на детето (за деца под 14 години) или попечители (за деца на възраст от 14 до 18 години) от кмет на общината, където се намира детето. Това не означава, че придружаващите, приемни родители, ръководители на институции или назначени настойници или попечители придобиват родителски права по отношение на непридруженото дете.

 

В България лишаването от родителски права е възможно само чрез специално съдебно дело, в което трябва да присъстват родители, чиито права са лишени. Освен това българското законодателство позволява осиновяването на деца само със съгласието на родителите или без основателна причина детето продължава да бъде в интернат повече от 6 месеца.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук