Здравни осигуровки

Здравните осигуровки трябва да се заплащат от самите лица с временна закрила. Изключение са децата под 18 и възрастните – над 63 години за жените и над 65 години за мъжете.

 

Размерът на задължителните здравноосигурителни вноски за лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се е 28,40 лева месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако плащането е извършено със закъснение, се начисляват лихви върху невнесените в срок задължения.

 

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на приходната агенция по постоянен адрес или електронно с персонален идентификационен код на НАП или електронен подпис, чрез Портала за електронни услуги, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

 

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

 

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп: https://portal.nra.bg/home.html#/goto:rep.HealthStatus.home

 

Също така справка за здравния статус може да направите на телефон 0700 18 700 (на цена съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН/ЛНЧ чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

 

При неплатени задължения за повече от един месец следва да проверите точната сума, която трябва да заплатите, за да погасите всички задължения, тъй като се начисляват лихви. Сумата, която дължите може да проверите на следния адрес: https://nraapp02.nra.bg/web_interest/start_int.jsp

 

Начини за внасяне на здравни осигуровки:

  • В салоните за обслужване на НАП без такси с дебитни и кредитни карти  чрез инсталираните ПОС терминали
  • По банков път. Осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка за здравноосигурителни вноски на компетентната ТД на НАП.
  • С пощенски запис.
  • Чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения по интернет.

 

Ако дължимите здравноосигурителни вноски са платени, но все още не е отразено в системата, можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да Ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да Ви бъде издаден този документ, трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение Ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период.

 

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук