Регистрация на родено в България дете
1
Регистрация на родено дете в България

Раждането на детето ще бъде вписано в регистъра на болницата, в която е родено. В рамките на 5 дни (без да се брои денят на самото раждане) болницата има законовото задължение да изпрати съобщение за раждането до службата за гражданско състояние в общината, където се е родило детето.

 

Обявяването на раждането може да се извърши само от:

 

  • ръководителят на болницата, в която е станало раждането;
  • компетентен медицински персонал, когато раждането не е станало в медицинско заведение (напр. педиатърът на Вашето дете);
  • длъжностно лице по гражданското състояние (може да е кметът на населеното място, в което живеете), когато в града/селото, където сте родили, няма компетентен медицински персонал.

 

За да регистрирате на раждането, трябва да изберете име за детето си. Името на дете, което не е български гражданин и е родено на територията на България, се записва така, както е заявено от родителите.

 

Ако родителите на детето имат сключен брак съпругът ще бъде вписан като баща на детето.

 

Ако родителите са разведени преди по-малко от 300 дни бившият съпруг ще бъде вписан като баща на детето. За да докажете колко дни са изминали от развода, е необходимо да представите официално решение за развод.

 

Ако родителите не са женени биологичният баща може да припознае детето пред длъжностните лица по гражданското състояние.

Бащата може да припознае детето:

  • Лично със заявление, подадено до длъжностното лице по гражданското състояние.
  • С декларация с нотариално заверен подпис от нотариус. Декларацията трябва да бъде представена на длъжностното лице по гражданското състояние. Декларацията може да бъде подадена и чрез управителя на медицинското заведение, в което детето е родено.

Необходими са също валидни документи за самоличност на двамата родители

2
Издаване на удоствоерение за раждане (Акт за раждане)

В рамките на 7 дни след раждането на детето (без да се брои денят на самото раждане) длъжностното лице по гражданското състояние има законовото задължение да издаде на удостоверение за раждане.

 

За да получат това удостоверение, двамата родители  трябва да отидат в съответния отдел на граждански регистър (ГРАО) в общината, където е родено бебето, и да подадат заявление за издаването му. Тази услуга е безплатна и не е необходимо да заплащате такса.

 

Необходими документи за издаване на акт за раждане:

 

  • Формуляр за кандидатстване. Този формуляр ще Ви бъде предоставен на гишето за гражданска регистрация.
  • Валидни документи за самоличност на двамата родители (освен ако сте самотен родител);
  • Ако е приложимо, заявление за припознаване от бащата или декларация с  нотариално заверен подпис от нотариус

 

Детето се записва с гражданството на майката или бащата въз основа на представените документи за самоличност. Ако единият от родителите е български гражданин, детето също ще бъде вписано като български гражданин.

 

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук