BG   EN   UA   RU

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището стартира проучването за разселените лица от Украйна с подкрепата на Организация за икономическо сътрудничество и развитие.

Резултатите от проучването ще се оценяват редовно и ще се предоставят на държавите-членки на ЕС и ОИСР. В допълнение, отговорите ще се използват за предоставяне на актуална информация за ситуацията на бежанците от Украйна.

Анкетата е достъпна онлайн на https://tellusyourstorysurvey.eu/ и е достъпна на английски, украински и руски език.

Как, къде, какво: Първи стъпки на бягащите от войната в Украйна

НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА ЛИНИЯ: 02 90 55 555 и +380 322 465 075

 • За облекчаване на ситуацията в България е одобрена процедура за незабавно получаване на статут на ВРЕМЕННА ЗАЩИТА, която се предоставя на гражданите на Украйна на границата, след съответната проверка от граничните служби.

  ВАЖНО: Придобиването на временна закрила не ограничава хората, бягащи от войната в Украйна, да напускат територията на България по всяко време, нито ги лишава от предишно гражданство (украинско или друго). 

  Така всеки, който влезе в България, трябва да реши дали иска да избере една от следните опции:

  • Да пребивава на територията на България при безвизов режим с украински документ, както следва: украински документ за самоличност, паспорт, акт за раждане, други;
  • За кандидатстване и регистрация за временна закрила на следните точки: вижте картата тук.
  • За кандидатстване за международна закрила – това става с мобилните екипи на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и съответните й звена, като трябва да се има предвид, че процедурата отнема минимум 3 месеца.
 • Временна закрила се предоставя за срок от 1 година. От момента на получаването му гражданите имат следните права:

  • достъп до здравеопазване – Спешна помощ; право на ваксинация по специално изготвен имунизационен календар за деца, съобразен с този на Украйна (ваксинации се правят във всяка РЗИ); равни права с българските граждани на достъп до медицинска помощ, ако са от уязвими групи; здравен контрол и превенция;
  • достъп до образование – всички деца имат достъп до училище и детски градини в края на цикъла на ваксинация по българския календар. Регистрацията става в съответното РУО на МОН. Извършва се индивидуална оценка на образователните потребности при записване в съответното училище/детска градина;
  • достъп до пазар на труда – без допълнителни разрешителни, освен за лицензирани професии, които изискват привеждане в съответствие с националните изисквания; достъп до услугите на Бюрата по труда – информация за работа, насочване и други;
  • възможност да отворите своя собствена банкова сметка;
  • достъп до правна помощ;
  • един път социално подпомагане в размер на 375 лв., която се дава на всяко лице от рисковата група;
  • личен номер на чужденец;
  • в случай че не е поискан статут на временна закрила на границата, украинските граждани могат впоследствие да кандидатстват на някое от следните места: https://ukraine.gov.bg/issuance-of-temporary-protection/#map
   

Временната закрила е групова закрила. Предоставя се на колективен принцип – за всички лица, които идват от определена държава, ако има масово бягство на хора от тази страна в резултат на гражданска или международна война.

Директивата на ЕС за временна закрила (член 19) упълномощава всяка държава-членка да предвиди в националното си законодателство дали, ако бежанецът вече е под временна закрила, той или тя може също да кандидатства за индивидуална оценка на случая, за да получи международна закрила в формата на индивидуална закрила – бежански или хуманитарен статут.

В България не е възможно лицата под временна закрила да имат паралелна процедура за индивидуална оценка на техния случай за международна закрила (статус на бежанец или хуманитарен статут). Това правило е въведено в българското законодателство – чл.68, ал.1, ал.2 от Закона за убежището и бежанците.

От 14 март 2022 г., датата на публикуване на Решение № 144 на Министерския съвет на Република България за предоставяне на временна закрила на лица, разселени от войната в Украйна, то влиза в сила и автоматично обхваща всички украински бежанци, пристигащи или оставайки в България.

За да се възползват от тази закрила, бежанците от Украйна трябва да кандидатстват за регистрация пред българските власти и да получат документ (регистрационна карта), потвърждаващ, че са лица с временна закрила. С помощта на този документ те ще могат да се легитимират като лица под временна закрила пред всички държавни органи, физически и юридически лица и да упражняват признатите от закона права.

За да подпомогне бежанците от Украйна, правителството създаде организация за регистриране и издаване на документи на украинските бежанци, така че това да може да става не само в териториалните служби на Държавната агенция за бежанците, но и пред полицейските органи на мястото на пребиваване.

Ако бежанец от войната в Украйна желае да подаде индивидуална молба за международна закрила (под формата на индивидуален статут на бежанец или индивидуален хуманитарен статут), той или тя може да го направи, като се свърже с Държавната агенция за бежанците. Това заявление обаче няма да бъде разглеждано до края на едногодишния период на временна закрила, вече предоставен от българското правителство, който изтича на 24 февруари 2023 г. Европейската комисия обяви, че този период може да бъде удължен до общо 3 години.

Гореща линия: 02 90 55 555 и +380 322 465 075

Тук https://ukraine.gov.bg/bg/evacuation/ ще разберете как да получите помощ за евакуация от Украйна

Кризисна линия на Министерството на външните работи:
телефон:+35929482404
crisis@mfa.bg

Посолство на Украйна в България

Гореща линия на Посолството на Украйна в България – +359 878 015 102
Работно време: ВСЕКИ ДЕН ОТ 9 ДО 21 ЧАС

По закон всеки чужденец, който влиза в България, трябва да се регистрира в РПУ по местоживеене в рамките на 3 дни. Законът обаче не налага никакви ограничения за адресна регистрация дори след изтичането на тези 3 дни.

Ако човек отсяда в хотела, адресната му регистрация се извършва от администрацията на хотела и лицето не трябва да прави нищо допълнително.

Ако човек живее в частна къща – под наем, или с приятели / роднини – наемодателят трябва да направи адресна регистрация. За целта собственикът на жилището, заедно с настанените от него лица, трябва да подаде молба в полицията и да притежава документ за собственост върху недвижим имот (нотариален акт). Ако собственикът не може да се свърже с полицията, той може да подпише и нотариално завери декларацията (формулярът за декларация може да се изтегли от тук ). С тази декларация и копие от документа за право на собственост върху недвижим имот лицата, живеещи в къщата му, могат да се обърнат към полицията и да направят своя адресна регистрация.

Полицията издава адресна карта на чужденец. Адресната регистрация може да се променя по същата процедура неограничен брой пъти при смяна на местожителството. При смяна на адреса е препоръчително да занесете старата адресна карта в полицията.

Хората, бягащи от зони на военен конфликт, които търсят закрила в други държави, са изключително уязвими към въвличане в трафик на хора и експлоатация.

Трафикът на хора e тежко престъпление против личността, свързано със сериозно нарушение на човешките права и злоупотреба с човешкото достойнство.

Трафикът на хора винаги включва експлоатация на жертвите под различни форми:

 • сексуална експлоатация, включително насилствена проституция;
 • насилствен/принудителен труд;
 • робство, принудително подчинение и практики, сходни с тях;
 • отнемане на органи;
 • просия и други принудителни престъпни дейности.

В България използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик, е престъпление.

За какво да внимавате:

 • Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, освен на представителите на властите.
 • Не показвайте с колко парични средства разполагате и не предоставяйте личните си вещи, особено мобилния си телефон на други лица.
 • Винаги информирайте близките си за това къде се намирате и при възможност поддържайте контакт с тях.
 • Бъдете предпазливи, когато уговаряте транспорт и настаняване.
 • Когато Ви предлагат работа, проучете предложението и в случай на съмнение се обърнете към представителите на властите.

В случай на рискова ситуация, потърсете помощ и се обадете на следните телефонни номера:

 • Единен европейски номер за спешни случаи: 112
 • Национална комисия за борба с трафика на хора: + 359 2 807 80 50
 • Национална гореща линия за борба с трафика на хора (Фондация Кампания A21): 0800 20 100
 • Гореща линия (Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”): 0700 17 670
 • Национална телефонна линия за деца (Държавна агенция за закрила на детето): 116 111
 • Гореща линия за жертви на насилие (Фондация Асоциация Анимус): 080018676; (+35929817686)

Регистрация за временна закрила – украинските граждани и граждани на трети страни, бягащи от войната в Украйна

 • Украински граждани, пребивавали в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членове на техните семейства;
 • Граждани на други трети държави (различни от Украйна) и лица без гражданство, които са се ползвали от международна закрила или друг еквивалентен вид национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г., и членовете на техните семейства;
 • Лица с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали територията на Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България
 • Процедурата отнема от 5 до 15 минути и временна закрила се предоставя незабавно
 • Временна закрила се предоставя след устно искане до „Гранична полиция“, Държавна агенция за бежанците или други органи на МВР (миграция, полиция), на лица, които отговарят на условията по-горе.
 • Право да останете на територията на Република България;
 • Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на временната закрила;
 • Ако Ви бъде предоставена временна закрила, получавате:
  – Право на регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила – за срока на закрилата;
  – Право на събиране със семейството си;
  – Право на труд и професионално обучение;
  – Право на образование за учениците и право на достъп до детска градина за децата до 6 годишна възраст.
  – Право на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
  – Право на помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден /закуска, обяд и вечеря/, в т.ч. туристически данък, които се изплащат на доставчика на услугата. Помощта ще се предоставя за срок до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда в страната като тази помощ ще се предоставя за срок до 1 месец от датата на заявяването. Периодът на действие на програмата се предвижда да е от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г.
 • Право на социално подпомагане;
 • Право на медицинска помощ при спешни състояния.
  – Хора от уязвими групи – деца до 18 години, непридружените деца, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, възрастните хора и хората с увреждания, тежки здравословни проблеми, психични разстройства жертви на трафик или понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на насилие – имат право на пълно медицинско обслужване като български граждани;

София

 • Държавната агенция за бежанците, Регистрационно-приемателен център гр. СофияАдрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A

 

 • Дирекция „Миграция“ на МВР, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 48, 1202 София Център“, тел. + 359 2 982 4808

 

 • Пункт за първоначален прием (ППП) – фоайе на Централна гара – София, бул. „Мария Луиза“

 

 • Столична дирекция на вътрешните работи, ул. „Антим I-ви“ 5, ж.к Зона Б-5, тел.: 02 987 7777

Варна

 • Дворец на културата и спорта, бул. „Княз Борис I” 115, 9002 Варна Център

Русе  

 • Русе, ГКПП –Дунав мост, 7003, тел.  +359 82 882 650
 • Областна дирекция на МВР – Русе, бул. „Генерал Скобелев“ 49, 7000 Русе Център, Русе

Дуранкулак

 • ГКПП – Дуранкулак, 9670 Дуранкулак, +359 57 482 77

Бургас

 • Морска гара, Бургас, ул. „6-ти септември“, 8000 Пристанищен комплекс, Бургас, тел. : +359 56 822 111

Слънчев бряг

 • Районно полицейско управление  Слънчев бряг, 8240 Стария възел, Слънчев бряг, тел. +359 55 435 411

Поморие

 • Районно полицейско управление Поморие, ул. „Княз Борис I” 98, 8200 кв. „Свобода“, Поморие , тел. +359 59 622 090

Видин

 • Окръжна следствена служба, Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ 87, 3700

Враца

 • Ул. „Димитраки Хаджитошев“ 22, 3000 Враца, Център Враца

Велико Търново

 • КАТ Велико Търново, ул.“Беляковксо шосе“ 4, 5000 Индустриална зона, Велико Търново

Стара Загора

 • Областна дирекция на МВР – Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ 16

Хасково

 • Областна дирекция на МВР – Хасково, бул. „България“ 85, 6304 Център, Хасково

Харманли

 • Държавната агенция за бежанците, Регистрационно-приемателен център – ХарманлиАдрес: гр. Харманли, ж.к. “Дружба” № 23

с. Баня, община Нова Загора

 • Държавната агенция за бежанците, Регистрационно-приемателен център с. Баня  Адрес: с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17

Свиленград

 • Районно полицейско управление – Свиленград, 6500 Център

Гоце Делчев

 • Районно полицейско управление – Гоце Делчев, ул. „Тодор Каблешков“ 2, 2900 център, Гоце Делчев

Кюстендил

 • Районно полицейско управление – Кюстендил, бул. „Цар Освободител“ 12, 2500 Кюстендил Център

Медицинска грижа за хора, пристигащи от Украйна, които имат статут на временна закрила в България

112 - ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

Лицата с предоставена временна закрила от уязвима група ползват необходимото им медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани.

Лицата от уязвима група са: малолетните или непълнолетните, непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, жертвите на трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие.

Статутът за предоставена временна закрила се удостоверява с регистрационна карта на чужденец, издадена от Държавната агенция за бежанците (чл. 41, ал. 1, т. 5 от ЗУБ).

 • ХИВ е вирус на човешкия имунен дефицит, който отслабва имунната система на човека и тя става уязвима към всяка инфекция, с която един здрав организъм би се преборил без проблем. ХИВ инфекцията се развива непрекъснато и без симптоми. Крайният стадии на ХИВ инфекцията се нарича СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност).

  Заболяването се предава от човек на човек. Вирусът се съдържа в повечето телесни течности на инфектирания човек, но единствено в кръвта, спермата, вагиналния секрет и кърмата има достатъчно количество вируси, за да се осъществи заразяването. Инфектиране с ХИВ можеш да стане при директен контакт с някоя от тези течности на човек – носител на вируса. Основните пътища за предаване на инфекцията са три: сексуален, кръвен и вертикален (от майка на нейното дете).

  Всички желаещи да проверят своя ХИВ статус могат да го направят в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране към РЗИ.

Туберкулозата е сериозно инфекциозно заболяване, което се предава от човек на човек по въздушно капков-път. Причинява се от туберкулозни бактерии и засяга предимно дихателните органи. Туберкулозата е лечимо заболяване. Лечението продължава сравнително дълго – минимум шест месеца, и изисква задължително спазване на всички препоръки на лекаря. Симптомите са: кашлица, продължаваща повече от 2 седмици, болка в гръдния кош, отделяне на кръв с храчките, слабост или лесна умора, загуба на тегло, безапетитие, повишена телесна температура, нощни изпотявания.

Инфекцията се предава от болни с белодробна туберкулоза, които отделят туберкулозни бактерии. Хората в близък контакт могат да се заразят при дишане на въздух, съдържащ тези бактерии, при кихане, кашляне или отделяне на храчки от пациента. Особено уязвими от близкото обкръжение на болните са децата, възрастните хора над 65 години и лицата с нарушени защитни сили на организма (хроничен стрес, недостатъчно и непълноценно хранене, с алкохолна и наркотична зависимост, инфекция с вируса на ХИВ, съпътстващи хронични заболявания и др.

Има риск от заболяване при близък контакт с човек, болен от туберкулоза на дихателните пътища, ако не сте ваксинирани срещу туберкулоза, прекарвате продължително време в затворени пространства с много хора, съпротивителните сили на организма са отслабени, имате алкохолна и наркотична зависимост, съпътстващи хронични заболявания, сте носители на вируса на ХИВ.

В условията на кризисни ситуации, тези рискове се увеличават.

Диагностика и лечение за туберкулоза се провежда в областните лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза.

Хепатитът е заболяване, причинено от вирус. От петте различни хепатитни вируса (A, B, C, D и E), само B и C могат да станат хронични, причинявайки продължително заболяване и тежко увреждане на черния дроб. Експертна оценка на 15 милиона души в Европейския регион на Световната здравна организация (СЗО) живеят с хронична инфекция с хепатит B и 14 милиона са заразени с хепатит C. Основните пътя на предаване на тези инфекции са три: полов, кръвен и вертикален (от майката към детето й). Изследванията за хепатит В и хепатит С се провеждат в лабораториите на РЗИ (Регионална здравна инспекция).

В България се прилагат ваксини срещу 11 остри заразни болести със значение за личното и общественото здраве. Това са туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит тип Б, хемофилус инфлуенце тип Б, пневмококи, морбили, епидемичен паротит и рубеола.

Имунизациите срещу посочените заболявания са задължителни за всички деца в страната, като поставянето на ваксините се извършва съгласно Националния имунизационен календар.

Задължителните имунизации в Република България са сходни с имунизациите, които се прилагат в Република Украйна.

Налице са обаче няколко основни разлики:

 • В Украйна не се прилага имунизация срещу пневмококи;
 • В Украйна се прилага жива и убита полиоваксина, а в България – само убита полиоваксина;
 • В Украйна се прилагат по-малко на брой приеми на ваксина срещу коклюш;
 • В Украйна се прилагат по-малко на брой приеми на ваксина срещу тетанус и дифтерия;
 • В Украйна се прилагат по-малко на брой приеми на ваксина срещу хемофилус инфлуенце.

Посочените разлики, както и фактът, че през последните години постигнатият имунизационен обхват срещу изброените заболявания и в двете държави е под необходимото ниво от 95%, което да гарантира, че няма да възникнат епидемични взривове и епидемии от ваксинопредотвратими заразни болести, налага необходимостта всички деца с липсващи данни или с непълен имунизационен статус да бъдат ваксинирани.

За целта лекар от регионалната здравна инспекция, на територията на областта, в която ще пребивавате Вие и детето Ви или общопрактикуващия лекар, който ще изберете за Вашето дете ще изготви индивидуален имунизационен план за необходимите имунизации по вид ваксина и брой приеми. За целта е необходимо да носите всички налични медицински документи, удостоверяващи поставените до момента ваксини на Вашето дете.

Право на имунизации има всяко дете от Украйна, получило временна закрила в Република България, удостоверено с получения Личен номер на чужденец.

Имунизациите са необходими и за посещение на Вашето дете в детска ясла, детска градина или в училище, без които това е невъзможно.

Аз съм лице, което се ползва от временна закрила. Аз имам всички права, като здравноосигурено лице при получаване на медицинска/дентална помощ и лекарства по линия на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Срокът, за който българската държавата ще ме осигурява здравно, ако изявя желание, е:

Ако съм на възраст от 18 до 60 години – 3 месеца;

Ако съм на възраст до 18 години и над 60 години – за срока на пребиваване в България.

Имам правото, като здравноосигурено лице, „свободно да избера общопрактикуващ лекар (ОПЛ) в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ, сключил договор с НЗОК, на територията на цялата страна.

Ако не съм доволен от общопрактикуващия си лекар, мога да избера друг личен лекар всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

В случаите, когато е констатирана трайна невъзможност на избрания от мен общопрактикуващ лекар да оказва първична извънболнична помощ или лечебното заведение, в което той работи, няма сключен договор с РЗОК, както и при промяна на настоящия ми адрес имам право на нов постоянен избор, извън посочените срокове, т.е., по всяко време на годината.

Общопрактикуващият (личният) лекар е длъжен да ми оказва медицинска помощ от датата на избора, като ме включи в пациентската си листа от тази дата.

Мога да се регистрирам и онлайн при ОПЛ чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК, при условие че имам електронен подпис, с който да подпиша регистрационната форма за избор на личен лекар.

Формулярите за избор на общопрактикуващ лекар могат да се изтеглят от сайта на НЗОК – меню „За гражданите“ – линк „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.

Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да се направи на сайта на НЗОК – меню „Информация за договорени дейности“ – линк „Търсене на договорни партньори и дейности“ – подлинк „Общопрактикуващи лекари“.

Общопрактикуващият лекар няма право да откаже да ме включи в регистъра си, ако съм предоставил регистрационна форма за постоянен избор.

Ако се затруднявам да избера общопрактикуващ лекар, мога да се обърна към районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.

Общопрактикуващият лекар може да назначава необходимите специализирани медико-диагностични изследвания.

Високоспециализирани медико-диагностични > изследвания (ВСМДИ) се назначават от лекари специалисти.

Имунизациите и ремунизациите на децата се извършват само от общопрактикуващия лекар съобразно Имунизационния календар на Република България.

Лекарствени продукти, които ОПЛ може да предписва

При осъществен временен избор предписанията се извършват от избрания общопрактикуващ лекар.

Формата за първоначален избор на личен лекар може да изтеглите от тук .

Ако сменяте града или населеното място, в което живеете и поради това трябва да смените личния си лекар, можете да го направите, като попълните нов формуляр.

Формулярът за временен избор на личен лекар може да изтеглите от тук .

Ако не можете да си намерите работа или не можете да си позволите да плащате месечни здравноосигурителни вноски към НКП, можете да си направите частна здравна застраховка за 1 година, която обикновено струва до 200 лв.

Ако случаят е спешен, пациентите следва да се обърнат към структурите на спешна помощ: спешен кабинет в лечебно заведение или към Бърза помощ на тел: 112.

Украинските граждани с временна закрила в България имат равни права на здравеопазване с българските граждани. Регистрираните за временна закрила, които са влезли на територията на България преди 26.04.2022 г., се зачитат за здравноосигурени от 26.04.2022 г.

Здравните осигуровки на украински граждани над 18 години и под 63 за жени и под 65 за мъже ще бъдат покрити от държавата за период от 90 дни от датата на временната закрила или от 26 април, ако временната закрила е издадена преди тази дата. За лица под 18 години и над 63 години за жените и над 65 години за мъжете здравноосигурителните вноски ще бъдат за сметка на държавата за целия период на временната закрила.

На 25 юли изтича срокът на здравното осигуряване, което се покрива от държавата, на лица, които са оформили временна закрила в България преди 26 април 2022 г. За всички украински граждани, които са влезли на територията на страната след 26.04.2022 г., държавната помощ за здравно осигуряване започва от датата на регистрация за временна закрила, и продължава 90 дни.

След това здравните осигуровки трябва да се заплащат от самите лица с временна закрила. Изключение са децата под 18 и възрастните – над 63 години за жените и над 65 години за мъжете.

Размерът на задължителните здравноосигурителни вноски за лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се е 28,40 лева месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако плащането е извършено със закъснение, се начисляват лихви върху невнесените в срок задължения. Например здравната вноска за месец август 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 септември 2022 г.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на приходната агенция по постоянен адрес или електронно с персонален идентификационен код на НАП или електронен подпис, чрез Портала за електронни услуги, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп: https://portal.nra.bg/home.html#/goto:rep.HealthStatus.home

Също така справка за здравния статус може да направите на телефон 0700 18 700 (на цена съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН/ЛНЧ чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

При неплатени задължения за повече от един месец следва да проверите точната сума, която трябва да заплатите, за да погасите всички задължения, тъй като се начисляват лихви. Сумата, която дължите може да проверите на следния адрес: https://nraapp02.nra.bg/web_interest/start_int.jsp

Долу са представени начините за внасяне на здравните осигуровки*

 • В салоните за обслужване на НАП без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места.
 • По банков път. Осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка за здравноосигурителни вноски на компетентната ТД на НАП. Вижте банковите сметки.
 • С пощенски запис.
 • Чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения по интернет.

Ако дължимите здравноосигурителни вноски са платени, но все още не е отразено в системата, можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да Ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да Ви бъде издаден този документ, трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение Ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период.

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

Информация за видовете заболявания, включени в безплатния пакет от здравни дейности може да намерите тук.

Образование

 1. Заявления за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища се подават в 28-те регионални управления на образованието (РУО) в областните градове в страната.
 2. Заявленията се приемат на място в РУО или на електронен адрес, посочен на сайта на РУО, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика може да подава заявление за приемане в държавните и в общинските детски градини и училища и по електронен път.
 3. На видно място на сайта на РУО са оповестени:

– образецът на заявлението от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика (Приложение);

– телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приемането и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища.

 1. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за приемане и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се осъществява след:

– предоставен статут за закрила;

– предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

 1. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:

– насочване от началника на РУО на детето или ученика за приемане и обучение в съответната детска градини или училище;

– представен в детската градина или училището медицински документ на детето или ученика съгласно изисквания на Министерството на здравеопазването;

– провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).

 1. След записване на детето или ученика в определена група на детската градина или определен клас на училището директорът осигурява:

– допълнително обучение по български език като чужд;

– психологическа подкрепа при необходимост, както и други дейности за обща подкрепа за личностно развитие, на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище;

– допълнителна подкрепа за личностно развитие при необходимост на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище, включително ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

За извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците и за предоставяне на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности директорът на детската градина или училището може да потърси съдействие и от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Oбразец на заявлението за постъпване на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила, в българска детска градина или училище

Kоординати на РУО

 

Платформата “е-просвета” стартира украинска „класна стая“, специално за децата от Украйна. Над 160 е-четими варианта на учебници до 11. клас на украински език от днес са налични в платформата и могат да се ползват безплатно.

Вижте наличните учебници тук.

Осигурен е достъп до учебниците на едно от водещите издателства на детска и учебна литература в Украйна – „Ранок“. Инициативата е съвместно с Европейската асоциация на издателите на учебници (EEPG) за подпомагане на украинските деца и техните семейства. Достъпът до учебниците ве-просвета” не изисква регистрация и става бързо през специално създадената страница “За УКРАЙНА“.

Всички учители и родители, ангажирани с обучението на украинските деца, могат да се възползват безвъзмездно и да улеснят работата си.

От началото на март „Просвета“ предлага безвъзмездно познавателни книжки и учебници за всички деца, бягащи от войната в Украйна, които се запишат в български детски градини или училища през настоящата учебна година. За да бъдат поръчани, е необходимо представител на учебното заведение да изпрати имейл на za_mir@prosveta.bg или се свържете с представител на „Просвета“ за съответната област. Контакти ТУК.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с тях на prosvetaoffice@prosveta.bg.

Българската образователна платформа е-просвета вече разполага с украинска „класна стая“, специално за децата от Украйна.

Над 160 е-четими варианта на учебници до 11. клас на едно от водещите издателства на детска и учебна литература в Украйна – „Ранок“, от днес са налични в платформата и могат да се ползват безплатно.

Достъпът до учебниците в е-просвета не изисква регистрация и става бързо през специално създадената страница „За УКРАЙНА“.

Mondly предоставя своите курсове безплатно за всички украинци, разселени в европейски страни. Приложението предоставя премиум съдържание за украинци и предлага курсове за 25 европейски езика, включително български. За да отключите безплатните курсове за украинци, по време на регистрацията украинският трябва да бъде зададен като роден език. Приложението за изучаване на езици е достъпно онлайн, както и мобилно приложение за iOS и Android.

Признаването е официално писмено потвърждение за съответствие на завършен период, клас, етап, завършено училищно образование и придобита професионална квалификация в училище в чужда държава или в училище от Европейската училищна система с тези в училищното образование в Република България. Признаването на документи, издадени от училища в чужди държави, е процедура, при която за признаване на I до VI клас документи се подават до директора на избраното училище, а за VII до XII клас – в най-близкото Регионално управление на образованието (РУО) .

Документите за признаване на завършен клас, етап или степен са:

1. Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката; 

2.Документ за училищно образование и/или професионална квалификация;

3. Документ, посочващ какви права дава документът по т. 2 за продължаващо образование, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;

4. В случай, че лицето желае да продължи обучението си в първи или втори гимназиален етап в българско училище – справка за изучаваните предмети с броя часове и оценките, ако не са вписани в документа по т. 2;

5.Превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач;

6. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в чуждестранно училище, когато лицето желае да признае класове от VIII до XII включително;

7. Документ за платена държавна такса – за документи, подадени в РДЕ.

Документите по т. 5 и 7 се представят в оригинал, а документите по т. 2, 3, 4 и 6 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

Признаването се извършва с цел:

 • достъп до образование в системата на предучилищното и училищното образование;
 • достъп до професионално обучение;
 • достъп до образование в системата на висшето образование;
 • улесняване на достъпа до пазара на труда.

Документите т. 2, 3 и 4 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и страната, в която са издадени или от Правилника за узаконяването. , заверки и преводи на документи и други книжа, утвърдени с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), с изключение на документи, издадени от училище в системата на европейските училища, които не са са легализирани, както и за лица, желаещи да признаят класове I до IV включително.

Изключения: Документи на лица, търсещи или получаващи международна закрила, не могат да бъдат легализирани и заверени.

Признание на висшето образование , придобито в чуждестранни висши училища, включително и във висши училища в Украйна, се извършва от различни компетентни органи в зависимост от целите на исканото признаване. 

За продължаващо образование в България след завършен период на обучение или придобита степен на висше образование, повишаване на квалификацията или кандидатстване за докторантура компетентният орган за признаване на чуждата диплома е ректорът на избраното за тази цел акредитирано българско висше училище.

Националният център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката организира процедурата по академично признаване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, както и на образователната и научна степен „доктор“ с цел облекчаване достъпа до пазара на труда по нерегулирани професии.

Необходимите документи са диплома на висшето образование и на приложение към него. Те не се нуждаят от заверки от Украйна, но трябва да бъде придружено от a легализиран превод на български език. Подписът на преводача се нуждае само от нотариална заверка. Повече информация за самата процедура за академично признаване можете да намерите на уебсайта на NACID: https://nacid.bg/.

За упражняването на регулирана професия в България е необходимо признаване от съответния компетентен орган. Примери за регулирани професии от сектор здравеопазване са: лекар, лекар по дентална медицина, акушерка, медицинска сестра, рехабилитатор и др.; от сектор морски транспорт са: корабоводител, корабен механик, корабен електротехник и др. Пълният списък на регулираните професии в България по категории, както и контактите на компетентните органи за всяка професия могат да бъдат намерени на сайта на НАЦИД: http://professio.nacid.bg/?id=32.

Украински кандидат-студенти, които отговарят на условията за кандидатстване по ПМС № 103/1993 г. – те кандидатстват по общия ред на постановлението.

 • До 1000 от предложените по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. места са определени за прием на кандидати от българска народност от Украйна и Република Молдова.
 • Кандидатите от българска народност от Украйна и Република Молдова кандидатстват по облекчен ред – само по документи (без да полагат общообразователен или специализиран тест) по всички възможни начини – чрез регистрация в платформата, с изпращане на документите по електронен път, поща, куриер или представянето им в МОН.
 • Кандидатите от българска народност от Украйна и Република Молдова имат право да кандидатстват по реда на ПМС № 103/1993 г. без прекъсване през цялото време от началото на кампанията до м. септември 2022 г.

Украински кандидат-студенти, които не отговарят на условията за кандидатстване по ПМС № 103/1993 г.

Според действащата нормативна уредба тази категория лица кандидатстват за обучение в български висши училища като чуждестранни граждани и заплащат по-високи такси за обучение спрямо българските граждани. Не се предвиждат облекчения за тях.

Редът и условията за приемане на чужденци за студенти в български висши училища са регламентирани в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България (приета с ПМС № 79 от 2000 г., изм. и доп. бр. 47/05.06.2018 г.). Кандидат-студентите за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” след завършено средно образование и “магистър” след завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” подават документите си в избрано от тях висше училище в срок, определен в правилника на висшето училище. Чужденците подават следните документи:

 1. Формуляр или молба с кратки биографични данни, както и желаните висши училища и специалности;
 2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките (когато е българска диплома) или съответно удостоверение за признаване на средно образование, придобито в училище на чужда държава – за кандидатите за пълен срок на обучение;
 3. Копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” – за кандидатите за обучение в магистърска степен;
 4. Документ, издаден от компетентен държавен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 5. Академична справка – за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение;
 6. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка;
 7. Две снимки.

Документите по т. 2, 3, 4, 5 и 7 трябва да бъдат заверени, преведени и легализирани в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред на заверките, преводите и легализациите.

Признаване на съответствието на завършени периоди или етапи и степени от училищното обучение в училища на чужда държава с тези в училищното образование в Република България, с цел достъп до обучение в системата на висшето образование, се извършва съгласно разпоредбите на чл. 165, ал 1 и ал. 3, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и на чл.106 ал. 1 и чл. 107, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Решение за одобряване на кандидатите се взема от висшето училище, което изпраща документите им в Министерството на образованието и науката, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на визи за дългосрочно пребиваване – виза вид “D”, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. Приемът е по документи е съобразен с нормативната разпоредба на чл. 15, ал. 2 от цитираната наредба, регламентираща минималният среден успех по предмети от документа за завършено средното образование на лицето, които са профилиращи за специалността, за която кандидатства.

Срокът за подаване на документите към Министерството на образованието и науката на кандидатите за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „професионален бакалавър” след завършено средно образование е 1 октомври за първия семестър и не по-късно от 1 февруари за втория семестър в годината на кандидатстването.

Когато документите отговарят на изискванията, Министерството на образованието и науката издава Удостоверение за приемане на кандидат-студентите за обучение в Република България и писмено уведомява дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи и дирекция „Миграция” на Министерството на вътрешните работи за това.

Украински студенти, които се обучават в украински висши училища и искат да се прехвърлят в български висши училища

Изготвен е проект на акт на МС, който ще регламентира прехвърлянето на украинските студенти, обучаващи се в украински висши училища в български висши училища, като ще има възможност да бъдат обхванати и лицата, които не могат да представят документи, удостоверяващи проведеното до момента обучение в Украйна (с изключение на регулираните специалности). Ще бъдат предвидени 2 варианта на решение на проблема – българското висше училище да се свърже с украинското, за да получи информация за резултатите от обучението на кандидата, а когато не успее да се премине към сформиране на комисия в рамките на висшето училище, която да извършва събеседване с кандидатите и при преценка да ги приема за обучение, но под условие, че към момента на дипломиране лицата следва да представят всички изискуеми документи, съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Ако лицата са в невъзможност да предоставят изисканите според Наредбата документи е възможно издаването на академична справка за проведеното им обучение в българското висше училище, която да предоставят на висшето училище в Украйна, за да продължат обучението си в украинското ВУ и да се дипломират там.

Достъп до пазара на труда в България за граждани на Украйна

Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на временна закрила на основание чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците,  имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Лицата, които имат статут на временна закрила, могат да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване. 

Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда с цел работа и по следните облекчени процедури:

Заетостта на хора, които притежават необходимите документи, удостоверяващи български произход, се регламентира с регистрация в Агенцията по заетостта. Те трябва да имат и трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца. 

Украинските граждани имат право на  сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 12 месеца. За целта е необходима регистрация в Агенция по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация.

Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключването на процедурата. Декларирането на заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за убежището и бежанците се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов договор.

Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Лицата, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа лица в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.

София Инвест създаде платформа Jobs in Sofia, за да подкрепи хората, които бягат от войната в Украйна и искат да намерят сигурност и работа в София и България. На тази страница работодателите могат да предложат свободните позиции в своите фирми, а кандидатите за работа да получат нужната информация. Платформата Jobs in Sofia е на български, украински и английски език.

Платформата дава възможност, от една страна, търсещите работа да попълнят данни за себе си и професионалния си опит, а от друга, работодателите да обявят своите нужди от кадри. Кандидатстването за работа е директно през платформата, като гражданите от Украйна трябва да попълнят онлайн формуляр, в който на украински език да запишат данните си – име, професия, каква работа търсят, каква специалност имат. Работодателите получават тази информация преведена, съответно на български или на английски език след регистрация и одобрение на профила от страна на София Инвест Груп.

 Агенцията по заетостта стартира изпълнението на проект „Солидарност”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Чрез него ще се окаже навременна подкрепа за бърза трудова интеграция на разселени лица от Украйна с осигурен достъп до пазара на труда, пристигнали в България след 24.02.2022 г. 

Чрез включването си в проекта украинските граждани ще имат възможност за:

 • получаване на психологическа подкрепа, професионално ориентиране, трудово консултиране и мотивиране за започване на работа;
 • включване в субсидирана заетост на пълно или непълно работно време на база минимална работна заплата за период до 3 месеца;
 • получаване на подкрепа на работното място посредством осигурен от работодателя ментор;
 • получаване на интеграционна добавка, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет в размер на 356,00 лв. на месец за период до 3 месеца.

За да се възползват от тези услуги, украинските граждани следва да се регистрират в Дирекции „Бюро по труда”, които са разположени на територията на цялата страна, и там – на място, да подават заявленията си.

Настаняване

Хората, които имат собствени финансови възможности, могат да сключват договор за лизинг без ограничения. Не е необходимо да се заверява нотариално, а е достатъчно да бъде съставен в обикновена писмена форма и подписан от наемодателя и наемателя.

Ако наемателите са няколко, препоръчително е всички те да бъдат описани в договора като наематели с право на ползване на имота.

Наемателите не плащат данък върху наема на имоти, данъкът се плаща от наемодателя .

Наемодателят трябва да попълни, подпише и нотариално завери декларацията, за да могат наемателите да сменят адресната регистрация в полицията и да се регистрират на новия настоящ адрес.

При използване на услугите на агенция или брокер на недвижими имоти за търсене на жилище при сключване на договор за наем, ще трябва да заплатите на тази агенция комисионна.

Информация за банкови сметки и банкови карти

Законодателството на страната позволява на украинските граждани да откриват банкова сметка за основни операции. Тази сметка е открита в лева и чрез нея могат да се извършват много платежни операции – депозиране, теглене на пари на каса или банкомат, преводи, включително онлайн. Съгласно закона банките предлагат платежни услуги по тази сметка безплатно или срещу разумна такса, независимо от броя на услугите, предоставяни чрез сметката. Украинските граждани могат да използват своите дебитни и кредитни карти Visa или MasterCard в рамките на дневния лимит, определен от украинските банки, и до гаранционния лимит за конкретната карта.

Подпомагане

Ако имате статут на временна закрила можете да кандидатствате за отпускане на еднократна помощ.

Помощта е в размер до 375 лв. и се отпуска на семейство (едночленно или с повече членове).

Свържете се с дирекция „Социално подпомагане“ по адреса на пребиваване (напр. хотел). Адрес, телефон за връзка и имейл на дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене можете да намерите на следния линк:
https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

Трябва да представите за справка Регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила, Вашият личен документ от държава по произход и Адресна карта на чужденец (издадена Ви от Дирекция „Миграция“ към Районното управление на Министерството на вътрешните работи или от хотела, в които пребивавате). Документите се представят за справка.
Попълва се заявление, в което се декларират данни за Вас и членовете на семейството Ви.

В срок до 27 дни след подаване на заявлението ще бъдете уведомен дали Ви е отпусната еднократната помощ.

Отпусната помощ можете да получите в пощенски клон, обслужващ адреса, на който живеете, или по лична българска банкова сметка.

Ако сте настанен в хотел и разходите за престоя Ви там се заплащат от българската държава, няма пречка да кандидатствате и за отпускане на еднократна социална помощ.

За да можете да ползвате услугите на Агенцията за социално подпомагане Вие трябва да:

 • имате валиден документ за самоличност, издаден от българските власти
 • имате регистрация по настоящ адрес от общинската администрация в населеното място, в което сте се установили
 • да се обърнете към Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес

Категории 

Трябва да имате предоставен статут на убежище, бежанец, хуманитарен статут, временна закрила, разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.

Ако имате двойно гражданство, едно от които е българско, можете да ползвате правата си на социална закрила като българските граждани. 

Адрес, телефон за връзка и електронна поща на Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия Ви адрес можете да намерите на следния линк: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

Социални помощи

 • еднократна социална помощ в размер до 375 лв.;
 • еднократна социална помощ за издаване на лична карта;
 • месечна социална помощ;
 • целева помощ за отопление (период на подаване от 1 юли до 31 октомври)

В дирекция “Социално подпомагане”, при желание от Ваша страна, може да подадете заявление за ползване на социални услуги. В Дирекциите ще Ви бъде предоставена пълна информация за видовете подходящи социални услуги, реда и условията за ползването им.

Лицата без гражданство и лицата, търсещи закрила, както и бездомните лица и лицата, които поради здравословни и/или психични проблеми не могат по обективни причини да удостоверят настоящ адрес, се насочват от ДСП по мястото на пребиваването им.

В случай, че заявите желание за ползване на социални услуги, следва:

 • Да подадете заявление в Дирекция “Социално подпомагане” по местопребиваване.
 • Своевременно ще Ви бъде изготвена Предварителна оценка на потребностите, с цел насочване към социална услуга.

 

Социалните услуги ще Ви осигурят:

 • временен подслон;
 • информиране и консултиране;
 • застъпничество и посредничество;
 • терапия и рехабилитация;
 • дневна и резидентна грижа.

Подходящи социални услуги по смисъла на българското законодателство, в които ще получите подкрепа са Кризисни центрове, Дневни центрове, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Ценрове за обществена подкрепа, Звено «Майка и бебе» и Домове за възрастни хора.

Възстановяване на семейни връзки за членове на разделени семейства

Възстановяване на семейни връзки за членове на разделени семейства, заявки се приемат на tracing@redcross.bg и на телефон +359 88 400 73 63 , включително чрез WhatsApp и Viber.

Необходимо е да се  попълни формуляр, който дава на БЧК съществена информация за общото ви семейно положение и за изчезналия роднина, така че да проведат адекватно търсене във или извън България. Цялата информация, която споделяте с БЧК, е строго поверителна, освен ако не посочите друго.

Пътуване в чужбина

Украинските бежанци с биометричен паспорт могат да пътуват до други европейски страни и да останат там 90 дни. На тази основа те могат да изберат държавата от ЕС, в която могат да се възползват от правата си на временна закрила и да се присъединят към семейството и приятелите си в държавата-членка, в която се намират.

Украинските бежанци, на които е предоставена временна закрила, които нямат биометричен паспорт, който им позволява да пътуват в Европа без виза, имат право на облекчаване на виза, ако искат да продължат да живеят в друга държава.

Ако сте влезли в ЕС през Румъния, България, Хърватия, Кипър и Ирландия, които не са част от Шенгенското свободно движение без граничен контрол, ще имате право да пътувате до други страни от ЕС, но документите ви ще бъдат проверени повторно в първата държава от ЕС.която е част от Шенгенското пространство – например ако пресечете границата между Румъния и Унгария. Имайте предвид, че Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн не са държави от ЕС, а държави от Шенген. Можете да пътувате до тези страни, след като влезете в Шенгенското пространство, но правата ви на временна закрила може да се различават от тези в ЕС.

След като сте влезли в държава, която е част от Шенгенското пространство, по принцип можете да се преместите без граничен контрол в други страни, които са част от Шенгенското пространство. Можете обаче да направите това само за 90 дни за 180 дни (6 месеца).

Въпреки че Дания е страна от ЕС и Шенген, тя не участва в схемата за временна закрила и не прилага правилата на ЕС за убежището. Следователно правата ви, свързани с международна или временна закрила в Дания, може да се различават от тези, които имате в други страни от ЕС.

Ако се регистрирате и получите временна закрила в България, докато все още имате право да пътувате без виза в ЕС за 90 дни в рамките на 180-дневен период, само България ще бъде задължена да ви предостави правата, произтичащи от временната закрила. Въпреки това, България има право да реши да разшири вашите права, включително правото да получите български документ за пътуване в чужбина, което ще ви позволи да пътувате без виза.

ЕС инструктира, че бежанците от Украйна, на които е предоставена временна закрила в една европейска държава, но след това са се преместили в друга европейска държава, трябва да получат ново разрешение и документ от лице под временна закрила. В тези случаи първият издаден документ за временна закрила подлежи на унищожаване.

Хората, бягащи от зони на военен конфликт, които търсят закрила в други държави, са изключително уязвими към въвличане в трафик на хора и експлоатация.

Трафикът на хора e тежко престъпление против личността, свързано със сериозно нарушение на човешките права и злоупотреба с човешкото достойнство.

Трафикът на хора винаги включва експлоатация на жертвите под различни форми:

 • сексуална експлоатация, включително насилствена проституция;
 • насилствен/принудителен труд;
 • робство, принудително подчинение и практики, сходни с тях;
 • отнемане на органи;
 • просия и други принудителни престъпни дейности.

В България използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик, е престъпление.

За какво да внимавате:

 • Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, освен на представителите на властите.
 • Не показвайте с колко парични средства разполагате и не предоставяйте личните си вещи, особено мобилния си телефон на други лица.
 • Винаги информирайте близките си за това къде се намирате и при възможност поддържайте контакт с тях.
 • Бъдете предпазливи, когато уговаряте транспорт и настаняване.
 • Когато Ви предлагат работа, проучете предложението и в случай на съмнение се обърнете към представителите на властите.

В случай на рискова ситуация, потърсете помощ и се обадете на следните телефонни номера:

 • Единен европейски номер за спешни случаи: 112
 • Национална комисия за борба с трафика на хора: + 359 2 807 80 50
 • Национална гореща линия за борба с трафика на хора (Фондация Кампания A21): 0800 20 100
 • Гореща телефонна линия (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“): 0700 17 670
 • Национална телефонна линия за деца (Държавна агенция за закрила на детето): 116 111

Потърсете повече информация за трафика на хора на www.antitraffic.government.bg

Центровете „Blue Dot“ са безопасни пространства за закрила и основни услуги, които се разкриват в страните, приемащи бежанци от Украйна.  В тях се предоставя информация, правни съвети, психосоциална подкрепа, идентифициране и насочване към услуги за деца, жени, семейства и други групи, изложени на специфичен повишен риск, докато бягат от конфликта в Украйна. Центровете „Blue Dot“ допълват подкрепата от националните правителства и са организирани в координация с държавните власти и други партньори по ключовите транзитни маршрути и дестинации, за да помагат на децата и семействата в нужда.

Централа на БЧК – София

бул. ,,Джеймс Баучер” 76  

Централна ЖП Гара – София

бул.,,Кн. Мария-Луиза” № 102

ГКПП Дуранкулак

 

БЧК Варна

ул. ,,Братя Шкорпил” 3

БРОШУРИ

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ